Class 9 Assamese অসমীয়া নৱম শ্ৰেণীৰ সকলো পাঠ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

Class 9 Assamese Book Question Answer

সাহিত্য-চয়নিকা (গদ্যাংশ)
অসমীয়া Class 9
পাঠ ১ অন্যৰ প্রতি ব্যৱহাৰ
পাঠ ২ সময়
পাঠ ৩ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ
পাঠ ৪ ভাৰতৰ বৈচিত্র্যৰ মাজত ঐক্য
পাঠ ৫ পােহৰৰ বাটেৰে আগবঢ়া গাঁওখন
পাঠ ৬ যুজ
পাঠ ৭ লােকসংস্কৃতি
সাহিত্য-চয়নিকা (পদ্যাংশ)
পাঠ ৮ শিশুলীলা
পাঠ ৯ মানৱ বন্দনা
পাঠ ১০ গীত আৰু ছবি
পাঠ ১১ প্রচণ্ড ধুমুহাই প্রশ্ন কৰিলে মােক
পাঠ ১২ মােৰ দেশ
দ্রুতপাঠ বৈচিত্রময় অসম
পাঠ ১৩ সন্মান
পাঠ ১৪ চোৰধৰা
পাঠ ১৫ হনুমন্তৰ লংকাদর্শন
পাঠ ১৬ সুখ